skirec

SKIREC PUBLICATIONS

Category: Volume 7,Issue 11 (November-2017)

NSS: CREATIVE INITIATION FOR CONSTRUCTIVE SOCIAL AWARENESS

 Download file

Dr. Paras Jain Director, Silicobyte Katni Degree College, Dikshabhumi Campus, Adharkap, Katni (M.P) Roma döneminde þehir büyük bursa escort ölçüde imar edilmiþtir. Þehre ilk müslüman yerleþimleri Abbasiler zamanýnda olmuþtur. 955 yýlýnda Halep’teki Hamedanlýlar, Bursa’yý ele geçirip 23 yýl boyunca buraya egemen olmuþlardýr. Türkler ise 1080 yýlýnda Selçuklu Sultaný Süleyman Þah Kutalmýþ’ýn Ýznik’i alarak devlet merkezi […]

INDEXING BY

skirec © 2010 - 2021

casino siteleri escort pdks